Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  PREMIUM SOLUTIONS  

 

PRIVACYREGLEMENT

Inwerkingtreding: 1 april 2010

PRIVACY
Ons werk brengt met zich mee dat we veel van mensen willen weten. Van telefoonnummer tot werkervaring, van burgerlijke staat tot inkomen, van opleiding tot gezondheid, alles kan relevant zijn voor een goede Re-integratie. Natuurlijk moet de kandidaat de zekerheid hebben dat zijn / haar privacy wordt beschermd en dat er met zijn / haar gegevens geen dingen gebeuren die hij / zij niet wilt. Daarom hanteren wij een privacy regeling. Hierin kunt u lezen hoe we met vertrouwelijke gegevens omgaan. Dit privacy reglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Premium Solutions heeft enerzijds een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van kandidaten, en anderzijds een actief beleid op geheimhouding van bedrijfsinformatie.

Waarom gegevens registreren?
We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een goed Re-integratietraject te kunnen uitvoeren. De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. We registreren gegevens, die veelal door de kandidaat worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die we lopende het traject met de kandidaat verzamelen. Als we een dossier over de kandidaat van een andere organisatie krijgen (bijvoorbeeld van een uitkeringsinstantie) vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met in acht neming van alles wat in deze wet wordt bepaald.

Hoe worden gegevens bewaard?
De gegevens van de kandidaat worden deels op schrift bewaard in een dossier en deels in ons automatiseringssysteem. Als de kandidaat wilt, zullen we laten zien wat we over hem / haar hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft de kandidaat er recht op dat die worden aangepast. Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd, tenzij dit een goede uitvoering van het Re-integratietraject in de weg staat. Gevoelige gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische informatie, worden door ons altijd extra vertrouwelijk behandeld. Meestal worden de kosten voor uw begeleiding betaald door een ander, bijvoorbeeld de werkgever of een uitkeringsinstantie. We houden deze opdrachtgever tijdens het traject altijd goed op de hoogte van de voortgang. Van alle schriftelijke rapportages krijgt de kandidaat van ons automatisch een afschrift c.q. een kopie per mail voordat de rapportage aan de opdrachtgever verzonden wordt.

Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden

Premium Solutions draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie over kandidaten, overgedragen door opdrachtgever (UWV, Gemeente, of overige derde partij), ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract, geheim blijft en niet aan derden bekend wordt. Onder 'persoonlijke informatie' verstaan we: alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot natuurlijke personen. Dit alles conform de Wet bescherming persoonsgegevens en het bepaalde hierover in de SUWI-wet (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen). Tevens zal de bedrijfsinformatie, die door opdrachtgever wordt verstrekt uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor de bedrijfsinformatie is overgedragen binnen het kader van re-integratie. Onder 'bedrijfsinformatie' verstaan we: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of andersoortige organisaties. Premium Solutions zal bij beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, alle tot de persoon van de kandidaat te herleiden gegevens, data en/of resultaten, bij beëindiging van de begeleiding van de kandidaat ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

Geheimhouding
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld, en dan in principe alleen door de consulent/trainer die de kandidaat begeleidt. We verstrekken geen informatie over de kandidaat aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie). Daar wijken we alleen van af in het belang van het traject van de kandidaat, bijvoorbeeld voor een beroepskeuze test, een bemiddeling of een opleiding.

Gegevens weer verwijderen
Als de kandidaat niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt zijn / haar dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal 5 jaar bewaard. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Uiteraard kan het dossier van de kandidaat al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien. In sommige gevallen wordt het dossier van de kandidaat direct na afloop van de begeleiding weer overgedragen aan de opdrachtgever, zoals een uitkeringsinstantie PRIVACYREGLEMENT Premium Solutions heeft enerzijds een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van kandidaten, en anderzijds een actief beleid op geheimhouding van bedrijfsinformatie.

Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden
Premium Solutions draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie over kandidaten, overgedragen door opdrachtgever (UWV, Gemeente, of overige derde partij), ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim blijft en niet aan derden bekend wordt. Onder 'persoonlijke informatie' verstaan we: alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot natuurlijke personen. Dit alles conform de Wet bescherming persoonsgegevens en het bepaalde hierover in de SUWI-wet. Tevens zal de bedrijfsinformatie, die door opdrachtgever wordt verstrekt uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor de bedrijfsinformatie is overgedragen. Onder 'bedrijfsinformatie' verstaan we: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of andersoortige organisaties. Premium Solutions zal bij beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, alle tot de persoon van de kandidaat te herleiden gegevens, data en/of resultaten, bij beëindiging van de begeleiding van de kandidaat ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

Geheimhoudingsplicht personeel en strikte naleving
Premium Solutions is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht van het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden. Als uitvloeisel van het bovenstaande zijn medewerkers en eventuele ingeschakelde derden verplicht tot ondertekening en strikte naleving van dit privacyreglement.

Overig
Premium Solutions zal zich houden aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijven gelden. Premium Solutions zal een exemplaar van het privacyreglement overleggen aan kandidaat en opdrachtgever en een getekend exemplaar in de administratie bewaren. 

 

© Premium Solutions | Lau Mazirellaan 466 | 2525 WV | Den Haag | info@premiumsolutions.nl | premium@premiumsolutions.nl| Privacy Statement |
Webdesign: Marketingagency.nl
Datum laatst bewerkt: 15-03-2012